การติดต่อ

การติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชั้น 2 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ (ฝั่งคลินิกกายภาพบำบัด)
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
E-mail: cehsmr@gmail.com
โทรศัพท์ 075-672570 หรือ 075-672579
Facebook page: Center of Excellence in Data Science for Health Study